VI GÖR SKILLNAD

Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de skall kunna förverkliga sina drömmar. Med hjälp av Star for Lifes välutbildade coacher motiveras och inspireras eleverna till att satsa på sin skolutbildning, ta hand om sin hälsa och göra medvetna val, för att på så sätt kunna påverka sin framtid. En unik metodik har utvecklats för att åstadkomma detta och kan i externa utvärderingar visa på mycket goda resultat.

Star for Lifes utbildningsprogram finns idag i 120 skolor i Sydafrika och Namibia. Genom åren har 450 000 elever har genomgått programmet, i områden där hiv och aids fortfarande är ett stort problem och en utmaning. Idag nås 100 000 elever av Star for Lifes program. Star for Life har kontor i respektive samarbetsland med anställda och lokala styrelser. Sverigekontoret ansvarar för insamling, informationsarbete och strategisk planering.

Star for Lifes insamlingsstiftelse är politiskt och religiöst oberoende och innehar 90-konto. Arbetet utgår ifrån FN:s konvention om barn rättigheter samt FN:s millenniemål, som ytterst syftar till att skapa hållbara och rättvisa samhällen. Sedan det första pilotprojektet startades har Star for Life upparbetat ett samarbete med ett antal välrenommerade partners som finansierar många program samt specifika projekt.

Det handlar om barn som saknar det mesta av det som ofta tas för givet. Som ett tryggt hem och stöttande vuxna. El, rinnande vatten och mat på bordet. De växer upp i en av världens fattigaste delar och många av dem har förlorat sina föräldrar, vanligen i aids.

Det är för dem som Dandelion finns.

Vi på Star for Life är stolta över partnerskapet med Dandelion. Som organisationer kompletterar vi varandra och gör skillnad. Båda verksamheterna arbetar för att ge barn och ungdomar i södra Afrika bättre liv och förutsättningar.

Star for Life har en unik metodik som får ungdomar att växa och tro på sin egen kraft och förmåga. Våra coacher finns ute i klassrummen och ger eleverna verktygen som de behöver för att öka sin självkänsla. Vi gör regelbundna uppföljningar och resultaten är tydliga: i skolorna där Star for Life är verksamma är till exempel studiemotivationen större, medvetenheten kring den egna hälsan bättre och tonårsgraviditeterna färre.

Men vi vet också att det finns unga människor med exceptionella utmaningar.

Utan mat i magen är det svårt att orka studera, om du överhuvudtaget har kraft att ta dig till skolan.

Utan mamma och pappa förlorar du dem som i vanliga fall guidar dig ut i vuxenlivet.

Dandelion riktar sin verksamhet till de hårdast drabbade. Det innebär bland annat mat som levereras varje månad, support av socialarbetare och hjälp med skolgången.

På det viset stöttar Star for Life och Dandelion de mest utsatta barnen samtidigt som vi får ett stort antal ungdomar att våga tro på en bättre framtid. Tillsammans ger vi nästa generation nytt hopp, nya mål och nya möjligheter.

Ulrika Norberg, generalsekreterare Star for Life

 

“Star For Life offers a set of motivational programmes that inspire young people to value learning, acquire the knowledge and skills they need for productive work, and live healthy lives”.

Vision

”A future in which young people are empowered to realize their dreams as responsible members of caring communities”.

Mission

”To motivate young people to value learning, acquire the knowledge and skills they need for productive work, and live healthy and meaningful lives”.

Ge ett barn en trygg framtid

Bli fadder